Logo

Jahresprogramm

 
Happy new year 2023
     
 

 

 

 
 2023
14.01.2023

 

Kagami Biraki Aikido Seminar  Jürg Steiner 7. Dan Aikikai Japan. 

Centre Kumano

Biel/Bienne

25.-26.02.2023

 

 

04.03.2023

 

11.03.2023

Aikido Seminar Juerg Steiner 7. Dan Aikikai , Japan -

Taikikai Dojo Rein Ausmees Sensei 5. Dan Aikikai, Japan  

 

Aikido Seminar Jürg Steiner 7. Dan  Aikikai  Japan                        

 

Aikido Seminar Jürg Steiner 7. Dan Aikikai.                Jintsu Dojo  Carouge

 

Tallinn,  Estonia.

 

Centre Kumano

Biel/Bienne

Geneva

22.04.2023 Aikido Seminar Jürg Steiner 7. Dan  Aikikai  Japan

Centre Kumano

Biel/ Bienne

 

 

 

                     

 

 

27/.05.2023

28/05.2023

 International Aikido Seminar                                                 

Juerg Steiner 7. Dan

Several Senseis affilitaed with Hombu Dojo Japan

Centre Kumano

Biel/Bienne

 

 

19. 08.2023

 

23.09.2023

 

 

 

Aikido Seminar Jürg Steiner 7.Dan                                          

 

Aikido Seminar Jürg Steiner 7. Dan

 

 

Centre Kumano

Biel/Bienne

 

Centre Kumano 

Biel/Bienne

 

 

 

21.10.2023 Aikido Seminar Jürg Steiner 7. Dan                                         

Centre Kumano

Biel/Bienne

 

18.11. 2023

 

03. 12.2022

 

 

 

------------------------------------

     2024

13.01.2024

Aikido Seminar  Jürg Steiner  7. Dan Aikikai              Jintsu Dojo Carouge

                             

                           Friendship Aikido Seminar

                                Boken- Bo-Jitsu Seminar -                         

                             Bonenkai -   End of the year party-

                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Happy new year 2024

Kagami Biraki           Aikido Seminar Jürg Steiner 7.Dan

 

 

 

 

 

Carouge , Geneva

 

Centre Kumano

Biel/Bienne

10-12.30

14.00- 18.00

 

 

 

...............................................

Centre Kumano

Biel/Bienne